Puškárstvo Jozef Vachálek bolo založené v roku 2004. Kedy nám bola udelená zbrojná licencia na základe dosiahnutého zbrojárského vzdelania v Uherskom Brode a následnej nadobudnutej praxe v obore zbraní a streliva. Puškárstvo Vachálek je držiteľom zbrojnej licencie A,B,C,D. Zaoberáme sa najnáročnejšími opravami, úpravami, vývojom, výrobou, znehodnocovaním a ničením loveckých, športových, obranných ale aj historických strelných zbraní. Vykonávame všetky známe puškárske činnosti. Po dohode je možné priamo v našej firme objednať, zakúpiť a upraviť zbraň, presne podľa Vašich predstáv, vyhovieme aj tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi. Zbrane sme schopný bez problému vyrobiť. V roku 2015 bola otvorená kamenná predajňa Luxury Guns, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme pri opravách a úpravách zbraní.

Podrobnejší rozpis činností je pod obrázkom.

 

463780_475905255794792_683386467_o

 

Servis:

oprava, úprava, výroba zbraní, náročné renovácie zbraní

frézovanie, sústruženie, výroba súčiastok zbraní – strojná aj ručná

leštenie, pieskovanie

na povrchové úpravy zbraní a príslušenstva používame vypaľovaciu farbu zn. DURACOAT a CERAKOTE

vykonávame povrchové úpravy zbraní černením za tepla a za studena

ovládame obnovu vzhľadu damascénskej ocele

povrchová úprava galvanické niklovanie, zlatenie, zinkovanie drobných súčiastok

znehodnocovanie a ničenie zbraní

montáž puškohľadov a iných optických a elektrooptických zameriavačov

výroba montáží puškohľadov a príslušenstva na mieru

nastreľovanie zbraní, profesionálne čistenie zbraní

sprostredkovanie ryteckých prác

tlakové skúšky

montáž a výroba loveckého, taktického a športového príslušenstva dlhé aj krátke zbrane

oprava a výroba pažieb na dlhé zbrane a pažbičiek na krátke zbrane

výroba a výmena hlavní podľa požiadavok

výroba a montáž kompenzátorov na lovecké aj športove zbrane

iné činnosti podľa dohody

 

Pred tým, než u niekoho necháte zbraň v úschove, overte si či je držiteľom príslušnej skupiny zbrojnej licencie aby ste sa sami nedostali do problémov tým, že zveríte zbraň na opravu, upravu alebo aké koľ-vek nastavenie či osadenie optického zameriavača osobe alebo firme, ktorá na to nemá oprávnenie. Príklady prác, na ktoré je potrebná zbrojná licencia sk. B nájdete tu. !!!

 

OPRAVA A ÚPRAVA ZBRANÍ V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY SR

Definovanie zbrane v zmysle §2 odst. 1 písm. a,b,c ) Zákona č. 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na účely tohto zákona sa rozumie a) zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, replika zbrane a napodobenina zbrane,
b) hlavnou časťou zbrane hlaveň, vložná hlaveň, rám, telo, puzdro záveru, záver, závorník, nábojová komora, valec revolvera, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované, 

Jediný, kto má oprávnenie v zmysle zákona zbraniach a strelive a v zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) na opravu a úpravu zbrane ako takej ( teda aj ich súčastí ) je držiteľ zbrojnej licencie sk. B. Vysvetlenie v zmysle živnostenského zákona nájdete v Prílohe č. 2 k zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov VIAZANÉ ŽIVNOSTI, SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia pri opravách úpravách, výrobe a vývoji zbrani je teda mat potrebné nasledovné – stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo – 10 rokov praxe v odbore.

Definovanie opravy zbraní . Zákon č. 64 /2019 Z.z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Tento zákon vysvetľuje podrobnosti o opravách a úpravách a opäť o tom, kto ich môže vykonávať. Uvádzame podstatné časti zákona.

§ 2 Základné pojmy Na účely tohto zákona sa rozumie

písm. c) podstatnou úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, pri ktorej dochádza k zmene výkonu, kategórie, typu, účelu určenia, používaného kalibru náboja, rozmerov, pevnosti materiálu strelnej zbrane alebo k výmene silno namáhanej hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, ktorá vyžaduje inštaláciu do strelnej zbrane,

písm. d) úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, pri ktorej nedochádza k zmene výkonu, kategórie, typu, účelu určenia, používaného kalibru náboja, rozmerov, pevnosti materiálu strelnej zbrane alebo k výmene silno namáhanej hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej zbrane, ktorá vyžaduje inštaláciu do strelnej zbrane a na ktorej je posúdená zhoda,

§ 7 Povinnosti výrobcu (1) Výrobca je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá strelnú zbraň alebo strelivo navrhuje, vyrába, zadáva navrhnutie alebo zadáva výrobu a uvedie na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou alebo ich používa na vlastné účely a je držiteľom zbrojnej licencie. Za výrobcu sa považuje aj ten, kto vykoná podstatnú úpravu strelnej zbrane, úpravu strelnej zbrane alebo podstatnú úpravu streliva.

Pred tým, než u niekoho necháte zbraň v úschove, overte si či je držiteľom príslušnej skupiny zbrojnej licencie aby ste sa sami nedostali do problémov tým, že zveríte zbraň na opravu osobe alebo firme, ktorá na to nemá oprávnenie. Príklady prác na ktoré je potrebná zbrojná licencia sk. B nájdete tu všeobecne sa ale za opravu a úpravu považuje všetko v zmysle §2 písm. c,d) zákona 64 /2019 Z.z. Ak Vám zbraň upraví alebo opraví niekto iný ako držiteľ zbrojnej licencie sk. B, tak Vám bude automaticky zrušená záruka na zbraň alebo príslušenstvo, kvôli neodbornému   zásahu , neodbornej montáži, neodbornej úprave, neodbornej oprave. Trestného činu sa dopúšťa ten, čo vykoná komerčným spôsobom opravu alebo úpravu zbrane a nebude držiteľom sk. B zbrojnej licencie.

§ 251 Zákona 300/2005 Z.z. Trestný zákon. Neoprávnené podnikanie
(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,
c) a získa ním väčší prospech,
d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie, alebo
e) tým, že poskytuje bez odbornej kvalifikácie služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.

 

Spolupracujeme:

Luxury Guns – zbrane strelivo Bratislava

Strelnica ZOHOR

Súkromná bezpečnostná služba OK – Shoting

Športovo strelecký klub Red Fox